>

Tag: giấp phép

ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

Tên cơ quan chủ quản Cơ sở                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                         Ngày… tháng… năm ..…   ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG   Kính gửi: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ủy ban […]

ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ————————————–   (Địa điểm), Ngày      tháng    năm   ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG   Kính gửi:  Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP.HCM   Chúng tôi là:       Chủ dự án: […]