>

BẢN KÊ KHAI HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

BẢN KÊ KHAI HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

                                                   

Tên cơ sở:

Tổng diện tích mặt bằng:

Địa chỉ cơ sở:

Các lĩnh vực hoạt động:

Số điện thoại của người đại diện:

Tôi tên là … đại diện cho cơ sở … xin cam đoan những thông tin về các hoạt động

được kê khai kèm theo đây:

1.  Các chất hoặc nguyên liệu thô được lưu trữ, sử dụng 

2.  Số lượng, biện pháp xử lý chất thải rắn

3.  Số lượng, biện pháp xử lý khí thải

4.  Tiếng ồn, độ rung

5.  Số lượng và biện pháp xử lý nước thải

( xin vui lòng xem phần chú giải ở trang dưới)

 

Là đúng sự thật và mọi thay đổi về hoạt động này sẽ được thông qua cơ quan

quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường.

 

 

… ngày… tháng… năm…

       Chủ cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

 

1: Các hóa chất hoặc nguyên liệu thô được lưu trữ

 

 

Tên

Các tính chất hóa lý

Phương tiện lưu trữ

Ước lượng nhu câu hàng năm

 

 

 

 

 

2: Số lượng, biện pháp xử lý chất thải rắn

 

 

Chất thải rắn có chứa các chất sau:

Lượng thải hàng ngày(m3/ngày)

Biện pháp xử lý

1. Dầu

 

 

2. Dung môi

 

 

3. Sơn, quang dầu, vecni

 

 

4. Keo

 

 

5. Axit hoặc Alkaline

 

 

6. Cadmium

 

 

7. Đồng

 

 

8. Chì, Antimony, asenic, barium, beryllium,cobalt, chromium, nickel, selemium, vanadium

 

 

9.Cyanide

 

 

10.PCBs

 

 

11.Thuốc trừ sâu

 

 

12.Các chất khác

 

 

 

3: Số lượng, biện pháp xử lý khí thải:

 

 

Tên

Lượng thải và nồng độ thải hàng ngày

Biện pháp xử lý

  1. Khí thải

         CO

         CO2

         NOx

               2S

               SO2

 

 

 

 

 

2. Bụi, bụi Silic

 

 

3. Khói

 

 

 

 

4: Tiếng ồn, độ rung (nguồn, mức ô nhiễm, biện pháp khắc phục)

 

 

Các nguồn gây ồn, rung

Thự trạng mức ồn, độ rung

Mức ồn, độ rung cho phép

Biện pháp khắc phục

 

 

 

 

 

5: Số lượng, biện pháp xử lý nước thải

 

 

Thành phần nước thải công nghiệp

Lượng thải, nồng độ thải hàng ngày

Trước xử lý

Sau xử lý

Biện pháp xử lý

pH

 

 

 

 

BOD5

 

 

 

 

COD

 

 

 

 

Chất rắn lơ lửng

 

 

 

 

Dầu mỡ khoáng

 

 

 

 

Dầu động thực vật

 

 

 

 

Kim loại nặng

 

 

 

 

Tổng chất rắn hòa tan

 

 

 

 

Các chất khác

 

 

 

 

 

Tổng khối lượng nước được xả vào hệ thống công cộng………….(m3/tháng) với mức xả cao điểm ………….l/giây