>

Tài liệu quản lý môi trường

BẢN KÊ KHAI HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

BẢN KÊ KHAI HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

BẢN KÊ KHAI HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG Công ty môi trường Ngọc Lân hướng dẫn bản kê khai hiện trạng môi trường mới nhất Công ty môi trường Ngọc lân chuyên cung cấp các dịch vụ môi trường như: Xử lý nước thải, xử lý khí thải, thu gom vận chuyển chất thải nguy hại, […]

Thông tư 05/2008/TT-BTNMT

Thông tư 05/2008/TT-BTNMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 05/2008/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO […]

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP BÁO CÁO XẢ THẢI RA MÔI TRƯỜNG

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP BÁO CÁO XẢ THẢI RA MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG   I.     CÁC THÔNG TIN CHUNG Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… Số điện thoại: …………………………….. Fax: ……………………………….. Cơ quan chủ quản: ……………………………………………………………………. Loại hình sản xuất: …………………………………………………………………… Công nghệ sản xuất:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Chất thải phát sinh […]

ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

Tên cơ quan chủ quản Cơ sở                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                         Ngày… tháng… năm ..…   ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG   Kính gửi: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ủy ban […]

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

      Tên cơ quan chủ quản                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Ngày… …tháng……năm ….   ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG   Kính gửi: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố […]

ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ————————————–   (Địa điểm), Ngày      tháng    năm   ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG   Kính gửi:  Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP.HCM   Chúng tôi là:       Chủ dự án: […]