>

Nghiên cứu xử lý nước hỗn hợp nước thải tại các chợ

Nghiên cứu xử lý nước hỗn hợp nước thải tại các chợ

Một điều bất cập cho thấy mỗi năm nhà nước đều dành nhiều tỷ đồng vào các công trình thoát nước chợ. Nhưng thực tế các công trình này đều không đáp ứng được mục đích sử dụng bởi một số trạm xử lý nước thải đã được xây dựng lại hoạt động không hết công suất, do việc đầu tư không đồng bộ, thiếu cống thu gom nước thải nên không có nước thải chảy về trạm xử lý. Nhiều nơi hạn chế, giảm thiểu chi phí, vận hành trạm xử lý không đúng chế độ thiết kế. Nhìn chung, chưa có một nghiên cứu đầy đủ,đánh giá tình hình áp dụng công nghệ xử lý nước thải ở các chợ Việt Nam để làm cơ sở định hướng áp dụng các công nghệ phù hợp trong tương lai.

Thực tế cho thấy, hệ thống thoát nước ở các chợ Việt Nam hiện nay đều là loại hệ thống thoát nước chung, phần lớn đã hình thành từ lâu, chủ yếu để phục vụ cho việc thoát nước thải các khu vực trung tâm, thoát nước bề mặt, chống úng ngập dọc các tuyến đường phố. Dần dần, các công trình xây dựng mọc lên và đấu nối đường xả nước thải vào đó, tạo nên một hệ thống thoát nước chung. Với tình trạng xây dựng, vận hành chắp vá, không đáp ứng được nhu cầu. Nhiều nơi, các tuyến cống có cao độ không được kiểm soát, gây lắng cặn và úng ngập, gặp nhiều khó khăn trong quản lý vận hành, bảo dưỡng và cải tạo dẫn đến tình trạng thoát nước, nhất là nước thải sinh hoạt trở nên khó khăn.

Quản lý thoát nước thải chợ phải có sự đổi mới và chuyển sang phương thức cung ứng dịch vụ thoát nước dựa trên các nguyên tắc thương mại. Mô hình đặt hàng – đấu thầu thực hiện dịch vụ công ích; vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý nước thải là hướng đi thích hợp trong giai đoạn hiện nay cho mảng thoát nước đô thị nói chung và nước thải các chợ nói riêng.

Tags: