>

Các văn bản pháp luật mới nhất về môi trường

Luật – Nghị định Chính Phủ  
 
 Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường  
  • 08/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

  • 05/2008/TT-BTNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

  • 12/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  • 13/2006/QĐ-BTNMT Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

  • 23/2006/QĐ-BTNMT Ban hành danh mục chất thải nguy hại

  • 125/2003/TTLT/BTC-BTNMT Hướng dẫn thủ tục kê khai mức Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  • 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT Sửa đổi bổ sung một số điều về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải