>

Vì sao phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Các doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động đã và phải xin phép lập đề án, DTM theo đúng quy định về pháp luật hành chính của nhà nước, song:

Trong quá trình hoạt động nếu:

1.      Doanh nghiệp thay đổi quy mô

2.      Thay đổi điện tích

Thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện  đề án bảo vệ môi trường chi tiết với nội dung như sau:

Tư vấn đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Tư vấn môi trường miễn phí

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

1/ Đối tượng lập đề án:

–             Đề án chi tiết áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại. Công suất lớn trên 1triệu sản phẩm/ năm. Chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường, (ĐTM) hoặc giấy chứng nhân đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường.

–             Cơ sở có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khi tiến hành cải tao, mở rông, nâng công suất, quy mô trong sản suất phải lập báo cáo đánh giá tác đông môi trường bổ sung.

Giám đốc công ty môi trường Ngọc Lân Phan Kiêm Hào đang tư vấn đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Giám đốc Phan Kiêm Hào đang lắng nghe ý kiến khách hàng

2/ Quy trình công việc khi thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

–         Khảo sát mô tả về hoạt động, thực trạng hoạt động của công ty

–         Tiến hành khảo sát, điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện tự nhiên môi trường, KT-XH.

–         Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn gây ô nhiễm, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án. Công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.

–         Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động. Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.

–         Đánh giá tác động, ảnh hưởng sự ô nhiễm đối với môi trường, xã hội  quanh khu vực dự án.

–         Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

–         Tham vấn ý kiến cộng đồng, UBND, UBMTTQ phường xã nơi thực hiện dự án. (Trong vòng 15 ngày)

–         Xây dựng chương trình giám sát môi trường

–         Kết luận, kiến nghị, cam kết.

–         Hồ sơ gửi hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án. (Sở Tài Nguyên Và Môi Trường)

 

Hãy liên lạc với công ty môi trường Ngọc Lân để được tư vấn miễn phí thêm về đề án bảo vệ môi trường chi tiết