>

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

Tên cơ quan chủ quản                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ngày… …tháng……năm ….

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

 

Kính gửi: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

(Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

 

Tên cơ sở:

Tên chủ cơ sở:

Địa chỉ

Số Điện thoại:            Số Fax:

Đã được cấp giấy phép hoạt động sản xuất số … Ngày … tháng … năm…

Cơ quan cấp giấy phép:

Hồ sơ chuyển đến gồm:

1 – Đơn xin cấp giấy phép môi trường

2 – Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc ý kiến bằng văn bản về bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường (Bản sao có công chứng).

3 – Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm (Bản sao có công chứng)

4 – Bản kê khai hiện trạng môi trường

Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt nam về bảo vệ môi trường.

Chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) cấp giấy phép môi trường cho cơ sở.

 

CHỦ CƠ SỞ

 (ký tên, đóng dấu)