>

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

 

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

 

I.     CÁC THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ sở: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………….. Fax: ………………………………..

Cơ quan chủ quản: …………………………………………………………………….

Loại hình sản xuất: ……………………………………………………………………

Công nghệ sản xuất:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất:

 

Công đoạn

Chất thải phát sinh

Phương pháp xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình trạng thiết bị hiện nay:

 

Loại máy móc, thiết bị

Số lượng (cái)

Xuất xứ

Tình trạng

Công dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên phụ liệu và hoá chất sử dụng:

 

Tên nguyên phụ liệu và hoá chất

Đơn vị

Khối lượng

Nguồn cung cấp

 

Kg/tháng

 

 

 

 

 

 

Nhiên liệu sản xuất

 

Chủng loại

Đơn vị

Khối lượng

Nguồn cung cấp

Nước

m3/tháng

 

 

Điện

kWh/tháng

 

 

???

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm tạo ra:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Công suất hoạt động:…………………………………………tăng/giảm:……………………

Năm đơn vị đi vào hoạt động: …………………………………………………………………

Diện tích mặt bằng sản xuất: …………………………. m2

Diện tích các hạng mục công trình của công ty: nhà xưởng, văn phòng, cây xanh,

khu xử lý nước thải, ….

Số lượng cán bộ công nhân viên sản xuất: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II.    THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG

1.     Đối với nước thải:

Nước thải sinh hoạt:

Lưu lượng: …………. m3/ngày, nguồn tiếp nhận: ………………………………………

Quy trình xử lý: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Công suất thiết kế: …………………………………………………………………………

Nước thải sản xuất:

Lưu lượng: …………. m3/ngày, nguồn tiếp nhận: …………………………………………

Quy trình xử lý: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Công suất thiết kế: …………………………………………………………………………

Tiêu chuẩn xả thải: ………………………………………………………………………

2.     Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

Chất thải sinh hoạt:

Chủng loại: ……………………………………………………………………………………

Số lượng: …………………………….. kg/tháng

Công tác phân loại, thu gom,lưu giữ, vận chuyển và xử lý:……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Chất thải sản xuất không nguy hại:

Chủng loại: ……………………………………………………………………………………

Số lượng: …………………………….. kg/tháng

Công tác phân loại, thu gom,lưu giữ, vận chuyển và xử lý:…………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Chất thải nguy hại:

Chủng loại: …………………………………………………………………………………

Số lượng: …………………………….. kg/tháng

Công tác phân loại, thu gom,lưu giữ, vận chuyển và xử lý:…………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3.     Đối với khí thải, tiếng ồn và độ rung

Nguồn phát sinh ồn: …………………………………………………………………………

Biện pháp giảm thiểu:

………………………………………………………………………………………………

Nguồn phát sinh khí thải:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Biện pháp giảm thiểu: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

III. CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN

Bản sao Giấy phép kinh doanh

Bản sao Các giấy phép về môi trường đã được cơ quan nhà nước phê duyệt hoặc xác

nhận (nếu đã có)

Sơ đồ vị trí Công ty

Mặt bằng tổng thể Công ty

Mặt bằng thoát nước mưa, nước thải

Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải

Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt

Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Hợp đồng xử lý nước thải

Chứng từ về quản lý chất thải nguy hại

Hoá đơn tiền điện, tiền nước 3 - 6 tháng gần đây nhất

Giấy xác nhận đấu nối nước thải với KCN (nếu nằm trong khu công nghiệp) hay mạng

 lưới thoát nước chung trong khu vực.

IV.  CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1.     Các biện pháp BVMT đã thực hiện

Đã có giấy phép gì về môi trường do Cơ quan nhà nước cấp chưa? Nếu có cung cấp bản sao.

Có hệ thống xử lý nước thải chưa?

Có hệ thống xử lý khí thải không?

2.         Các biện pháp BVMT còn tồn tại

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3.   Các hạng mục công trình sẽ thực hiện bổ sung và kế hoạch xây lắp

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………