>

ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   --------------------------------------

  (Địa điểm), Ngày      tháng    năm

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

 

Kính gửi:  Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP.HCM

 

Chúng tôi là:      

Chủ dự án:

Điạ chỉ liên hệ:

Địa điểm thực hiện dự án:

Số điện thoại                                      Fax:

Chúng tôi xin chuyển đến Quí Sở những hồ sơ sau đây:

-  Luận chứng kinh tế kỹ thuật

-  Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu liên doanh hoặc 100% đầu tư của nước ngoài gồm 3 bản tiếng Việt và 1 bản tiếng Anh).

Chúng tôi xin đảm bảo độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh trong danh mục cấm của Việt Nam và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức của các nước và các tổ chức quốc tế được trích lục và sử dụng trong bản đăng ký của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực. Chúng tôi xin cam đoan sẽ tiến hành xây dựng các công trình xử lý chất thải đúng thời hạn và sẽ đảm bảo kinh phí vận hành công trình xử lý và giám sát môi trường.

Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường xác nhận.

 

Giám đốc Dự án