>

ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

Tên cơ quan chủ quản

Cơ sở                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                      Ngày… tháng… năm ..…

 

ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

 

Kính gửi: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

(Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

 

Tên cơ sở:

Tên chủ cơ sở:

Địa chỉ

Số Điện thoại:                       Số Fax:

Đã được cấp giấy phép môi trường số … ngày … tháng … năm…

Cơ quan cấp giấy phép:

Hồ sơ chuyển đến gồm:

1 – Đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường

2 – Giấy phép môi trường đã được cấp (Bản sao có công chứng)

3 – Bản kê khai hiện trạng môi trường

4 – Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm (Bản sao có công chứng)

 

Chúng tôi đã tuân thủ các quy định của pháp luật Việt nam về bảo vệ môi trường, và cam kết tiếp tục tuân thủ các quy định này.

Chúng tôi làm đơn này, đề nghị Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường cho cơ sở.

 

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên, đóng dấu)