>

Tag: Hóa chất khử màu dệt nhuộm

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

I. MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Trong những năm gần đây phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là chủ đề tập trung sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới. Một trong những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là […]

Hóa chất khử màu nước thải

Hóa chất khử màu nước thải

Hóa chất khử màu nước thải Hóa chất khử màu nước thải nhằm mục đích phá các hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải thường là các mạch vòng Benzen có trong nước thải rỉ rác, dệt nhuộm, sản xuất cồn, sản xuất dược phẩm. Nước thải công nghiệp dệt nhuộm gồm […]